tel. 517 232 229

ATP Doradztwo i Szkolenia BHP
Trójmiasto

Zadbamy o bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie

O firmie

Poznaj nas lepiej
ATP jest firmą świadczącą usługi szkoleniowe oraz konsultingowe z zakresu bhp i ppoż. Szkolenia realizowane są w miłej i przyjaznej atmosferze w lokalizacji wskazanej przez klienta bądź siedzibie ATP. Ponadto w ATP specjalizujemy się w doradztwie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Na życzenie klienta przeprowadzamy audyty zerowe, w celu określenia spełnienia wymagań prawnych związanych z bhp i ppoż.

Jako zewnętrzny podmiot realizujący zadania służby bhp doradzamy i opiniujemy zapewniając wysoki poziom świadczonych usług. Przygotowujemy kompletną dokumentację bhp, ppoż. i reprezentujemy klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy bądź Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Szkolenia


Jako firma świadcząca usługi szkoleniowe realizujemy następujące typy szkoleń:
- szkolenia wstępne /BHP/:
• dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę u danego pracodawcy;
- szkolenia okresowe /BHP/:
• dla pracowników administracyjno-biurowych i innych;
• dla pracowników na stanowiskach robotniczych;
• dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
• dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych;
- szkolenie z zakresu ppoż. /podstawowe/:
• dla wszystkich pracowników;
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy:
• dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy;

Audyty BHP


Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca chcąc spełnić wymagania prawne ujęte w ustawie Kodeks pracy oraz przepisach szczegółowych tj. rozporządzeniach powinien przeprowadzić audyt bhp. Celem audytu realizowanego przez ATP jest dokonanie analizy stanu warunków pracy pod kątem spełnienia wymagań prawnych, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości określenia działań naprawczych. Przeprowadzenie analizy umożliwia pracodawcy identyfikację wszelkich nieprawidłowości z zakresu bhp, w szczególności związanych z:
• warunkami pracy w pomieszczeniach i na poszczególnych stanowiskach;
• wymaganiami dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
• stanem technicznym maszyn i urządzeń;
• oznakowaniem dróg transportowych;
• wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy;
• zapewnieniem wymaganej dokumentacji z zakresu bhp;
• aktualnością szkoleń bhp, ppoż., pierwszej pomocy oraz badań lekarskich;
• wyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze/ochronne; • organizacji systemu pierwszej pomocy;

Nadzór BHP


W ramach prowadzenia nadzoru z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy realizujemy m.in. następujące czynności:
• nadzór nad transportem wewnątrzzakładowym (regały wysokiego składowania, uprawnienia na wózki jezdniowe spalinowe, elektryczne specjalizowane);
• doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
• nadzór nad pomiarami czynników szkodliwych (hałas, zapylenie, substancje chemiczne itd.) występujących w środowisku pracy;
• przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
• wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w celu poprawy warunków pracy;
• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie dokumentacji powypadkowej;
• dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;
• opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.;
• wdrażanie regulaminów, instrukcji, procedur oraz standardów postępowań w zakresie BHP (m.in. normy z rodziny PN-N-18000);
• organizowanie i realizacja szkoleń z zakresu bhp;
• nadzór nad bezpieczeństwem pracowników podczas użytkowania maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji;

Kontakt

Skontaktuj się z nami!
Odpowiemy jak najszybciej

ul. Srebrna 38A/15
80-180 Gdańsk
Facebook
Tel. 517 232 229
Dane kontaktowe
ATP Doradztwo i Szkolenia BHP
Tel. 517 232 229
szkolenia.atp@gmail.com
Facebook
projekt i wykonanie: Projektowanie grafiki